امروز چهارشنبه، ۲۵ تیر ۱۳۹۹

اقتصاد

معاون سازمان امور مالیاتی: کلیه فرایندهای ثبت نام در نظام مالیاتی الکترونیکی است

معاون فناوری های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کلیه فرایندها و مراحل ثبت نام در نظام مالیاتی کشور، الکترونیکی است و هیچگونه نیازی به مراجعه مودی به ادارات مالیاتی نمی باشد.

ادامه ...