شعب واحدهای کشیک بانک ملت در تعطیلات نوروز به مشتریان خدمات ارائه می کنند.