امروز دوشنبه، ۴ تیر ۱۴۰۳

فروش ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در پایتخت

در مهرماه ١۴٠٠ بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد.

به گزارش فراسو، براساس آمار بانک مرکزی در مهرماه ١۴٠٠ بالغ بر ۱۲۴ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ١٨ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۰.۲ درصد افزایش یافت. در هفت ماه اول سال ١۴٠٠ بیش از ٧٢٠ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مهرماه ١۴٠٠ معادل ۵٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ٢۶٩ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده بـه ترتیب به اعداد ۶۱.۶ و ۱۴۵.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۵ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۶.۳ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد ۲۴.۷ درصد کاهش و شاخص مبلغ ۶۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مهرماه ١۴٠٠ به عدد ۲۳۶.۶ رسید. عدد شاخص مذکور در مهرماه ١٣٩٩ معادل ۱۰۴.۹ بوده است. در هفت ماه اول سال ١۴٠٠ معادل ٣٧٠٠ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ١٢٩۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۹ و ۱۰۰.۴ رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۹ درصد و از لحاظ مبلغ ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه اول سال ١۴٠٠ به عدد ۱۶۰.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ١٣٩٩ معادل ۱۲۲.۴ بوده است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/PWzhau