امروز دوشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد

طبق اعلام بانک مرکزی، در هفت ماهه سال جاری، بیش از ۷۲ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش فراسو، در مهر سال جاری بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹۰.۲ درصد افزایش یافت.

همچنین در هفت ماه سال ۱۴۰۰ نیز، بیش از ۷۲ میلیارد تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۸.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر در مهرماه سال جاری، معادل ۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد که در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۱.۶ و ۱۴۵.۸ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۸.۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ نیز ۶.۳ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تعداد ۲۴.۷ درصد کاهش و شاخص مبلغ ۶۹.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شـده در مهر مـاه ۱۴۰۰ به عدد ۲۳۶.۶ رسید که عدد شاخص مذکور در مهر سال گذشته معادل ۱۰۴.۹ بوده است.

علاوه بر این، در هفت ماهه سال جاری معادل ۳۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی ۱۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سـفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۵.۹ و ۱۰۰.۴ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد و مبلغ ۱۸.۹ و ۵.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در هفت ماه سـال ۱۴۰۰ به عدد ۱۶۰.۲ رسید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال گذشته معادل ۱۲۲.۴ بوده است.

فروش سفته و برات بیش از ۲ برابر شد

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/ijncmK