امروز شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

ظرفیت تولید برق کشور از مرز ۸۶ هزار مگاوات عبور کرد

ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت، به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسید.

به گزارش فراسو، در حال حاضر ظرفیت نصب شده نیروگاهی در نیروگاه های حرارتی کشور شامل واحدهای بخاری، گازی و سیکل ترکیبی، ۸۰٫۸ درصد از ظرفیت کل نصب شده تولید برق کشور را شامل می شود.

ظرفیت واحدهای بخاری تولید برق هم اکنون بالغ بر ۱۵ هزار و ۸۲۹ مگاوات بوده و سهم ۱۸٫۴ درصدی از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور را به خود اختصاص داده اند.

همچنین ظرفیت اسمی واحدهای گازی نصب شده به ۲۱ هزار و ۹۶۵ مگاوات رسیده و سهم واحدهای گازی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به ۲۵٫۵ درصد می رسد.

ظرفیت اسمی واحدهای سیکل ترکیبی نیز هم اکنون ۳۱ هزار و ۸۲۸ مگاوات و سهم این بخش از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور، ۳۶٫۹ درصد است.

* سهم ۱٫۲ درصدی تولید برق هسته ای از ظرفیت نصب شده تولید برق ایران

ظرفیت نصب شده نیروگاه های برق آبی در حال حاضر ۱۲ هزار و ۱۰۰ مگاوات بوده و تولید برق از انرژی آب سهمی ۱۴ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

تولید برق از انرژی اتمی نیز با فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر، ۱٫۲ درصد از ظرفیت نصب شده تولید برق کشور و به میزان ۱۰۲۰ مگاوات است.

همچنین ظرفیت اسمی تولید برق در واحدهای تولید پراکنده به ۲ هزار و ۱۳۰ مگاوات رسیده است. از این رقم، ۲۴۵ مگاوات، واحدهای خودتأمین تولید برق هستند. مجموع سهم واحدهای تولید پراکنده در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور به ۲٫۵ درصد می رسد.

* سهم ۱ درصدی تولید برق تجدیدپذیر از ظرفیت نصب شده تولید برق ایران

ظرفیت اسمی تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر هم اکنون ۹۰۴ مگاوات بوده که این رقم سهمی ۱ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارد.

واحدهای دیزلی نیز به مجموع ظرفیت ۴۳۹ مگاوات، سهمی ۰٫۵ درصدی در ظرفیت نصب شده تولید برق کشور دارند.

هم اکنون، در مجموع ظرفیت اسمی تولید برق کشور با بهره برداری از حدود ۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در ۱۰۰ روز ابتدایی فعالیت دولت سیزدهم، به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده است.

لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/UPxRsc