امروز چهارشنبه، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

بیمه پاسارگاد در یک روز ۴.۷۰۰ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد

شرکت بیمه پاسارگاد طی فعالیت یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه سال جاری، بالغ بر۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد که سهم بیمه زندگی اندوخته دار از این حق بیمه تولیدی ۶۱ درصد می باشد.

عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

دوره یک ماهه منتهی به۱۳۹۹.۱۱.۳۰
حق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)مبلغ (میلیون ریال)
۴.۷۰۰.۲۸۹۱.۳۰۸.۳۹۴

به گزارش فراسو، بیشترین مبلغ صدور حق بیمه در رشته زندگی اندوخته دار رقم خورده است. به طوریکه بیش از ۲ هزار و ۸۴۴ میلیارد ریال حق بیمه در رشته مورد اشاره تولید شده است در حالیکه خسارت پرداختی آن، مبلغ ۲۷۶ میلیارد ریال می باشد.

گفتنی است، در رشته بیمه ثالث اجباری خسارت پرداختی به مبلغ ۵۰۲ میلیارد ریال را در دوره مذکور ثبت کرده است.

دوره یک ماهه منتهی به ۱۳۹۹.۱۱.۳۰
شرححق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار۲.۸۴۳.۸۴۲۶۱۲۷۶.۳۱۰۲۱
ثالث-اجباری۷۶۷.۵۲۹۱۶۵۰۱.۶۱۵۳۸

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰

ماحصل فعالیت شرکت بیمه پاسارگاد از ابتدای سال مالی جاری تا پایان بهمن ماه ، حق بیمه تولیدی به مبلغ ۴۳ هزار و ۶۰۲ میلیارد ریال و خسارت پرداختی به مبلغ ۱۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال می باشد.

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا  تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰
حق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)مبلغ (میلیون ریال)
۴۳.۶۰۲.۱۱۹۱۰.۱۵۰.۳۸۸

در پایان این گزارش می افزاید ، بیشترین مبلغ صدور حق بیمه طی دوره مذکور همچون ماه گذشته در رشته بیمه زندگی اندوخته دار ثبت شده است و بالاترین خسارت پرداختی نیز به رشته ثالث-اجباری تعلق دارد که شرح آن در جدول زیر آمده است ./هفته نامه بورس

دوره عملکرد از ابتدای سال مالی جاری تا تاریخ ۱۳۹۹.۱۱.۳۰
شرححق بیمه صادرهخسارت پرداختی
مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)مبلغ (میلیون ریال)سهم (درصد)
رشته زندگی اندوخته دار۲۵.۳۰۱.۵۳۴۵۸۲.۷۳۷.۶۲۱۲۷
ثالث-اجباری۶.۰۸۳.۰۴۵۱۴۲.۹۷۳.۷۲۴۲۹
لینک کوتاه خبر: https://farasoonews.ir/9wWRWt