چارسو

رحمانی فضلی: بر شرایط تحمیلی به کشور غلبه می کنیم

وزیر کشور، شرایط کنونی در حوزه اقتصادی را خاص توصیف کرد و گفت: در توفیق ملت تردیدی وجود ندارد و ما حتما می توانیم براین شرایط تحمیلی غلبه کنیم چراکه در ۴۰ سال گذشته با وضعیتی سخت تر از این مواجه بوده ایم.