فناوری و اطلاعات

مدیرعامل شرکت ملی پست: ساختار روابط عمومی ها متناسب با ماموریت ها تغییر کند

مدیرعامل شرکت ملی پست در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ها و سازمان های تابعه گفت: روابط عمومی ها باید متناسب با مأموریت های جدید، در ساختار خود تجدید نظر کنند.

محققان از فرصت ویژه توسعه فناوری فضایی استفاده کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راه اندازی آزمایشگاه مرجع سازگاری الکترومغناطیسی گفت: برنامه جامع ده ساله ای که برای بخش فضایی طراحی شده بود به اتمام رسیده و باید برنامه جدیدی در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
ارسال