***سیاست

معاون رییس جمهوری خبر داد: قطعیت گزینه ۲ وزارتخانه واحتمال تصمیم جدیدبرای ۲ وزارت دیگر

معاون پارلمانی رییس جمهوری درباره زمان معرفی وزیران پیشنهادی دولت به مجلس و تعداد آنها، گفت: آنچه تا کنون قطعی است، معرفی وزیر ۲ وزارتخانه ای است که با سرپرست اداره می شوند و احتمال دارد آقای رییس جمهوری برای ۲ وزراتخانه دیگر هم تصمیمات جدید اتخاذ کنند.