بانک و بیمه

نشست عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با رییس شعبه بابل بیمه “ما”

مهدی رحیمی رییس شعبه بابل بیمه "ما" با علی نجفی خوشرودی عضو و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم محترم بابل دیدار و در خصوص هم افزایی بیشتر در زمینه اشتغالزایی جوانان گفتگو کرد.