بانک و بیمه

کارآفرین، بیمه ای که امید آفرین نشد/ زیان ۹۰۰ میلیارد ریالی ضرابی از محل بیمه زندگی

بررسی صورت های مالی سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۵ بیمه کارافرین این حقیقت را نمایان می سازد که حدود ۴۷ درصد از پرتفوی بیمه ای این شرکت به بیمه زندگی تخصیص یافته و شرکت از این محل حدود ۹۰۰ میلیارد ریال زیان متحمل شده است که حدود ۹۰ درصد از زیان ناخالص فعالیت بیمه ای را شامل می شود. / فعالیت شرکت در بیمه شخص ثالث که بیش از ۲۰ درصد از پرتفوی شرکت را به خود اختصاص داده نیز بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال زیان به بار آورده است.