حمایت جدی و تقدیر بخش خصوصی واقعی، از دغدغه های همیشگی وزیر اقتصاد است

فراسو/ در پی انعکاس مثبت افکارعمومی و برخی رسانه ها نسبت به یادداشت روز سه شنبه کرباسیان وزیرامور اقتصاد ودارایی فرصتی پیش آمد تا با  دکتر حسین مهری مشاور وزیر اقتصاد درخصوص کم وکیف این یادداشت وزیر و تاثیرات مثبت این نگرش آسیب شناسانه عالی ترین مقام اقتصادی کشور نسبت به فضای کسب وکار، تکریم وتقدیر از بخش خصوصی واقعی،الگوهای موفق وسایر موضوعاتی که دریادداشت وزیر اموراقتصادی ودارایی آمده  گفتگویی داشته باشیم که خلاصه این گفتگو رادر ادامه می خوانیم:
 ضمن تشکر ازشما که این فرصت را به ما دادید باتوجه به اینکه خودتان از مدیران پرسابقه وخوشنام کشور باسوابق موفق درحوزه های مختلف اقتصادی،بانکی وتجارت داخلی  وخارجی  واز جمله معاونت وزیر ارتباطات و ریاست هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی را عهدار بوده ودر حال حاضر یکی از مشاورین امین و تاثیرگذار وزیر محترم اقتصاد هستید، برداشت تان از موضوعات مطرح شده در یادداشت روز سه شنیه آقای کرباسیان که دررسانه ها وافکارعمومی بازخورد مثبت وامیدبخشی  ، چیست؟
از این فرصت پیش آمده تشکر میکنم،  آقای دکتر کرباسیان بعنوان مقام عالی وزارت اموراقتصاد ودارایی فرازهای بسیار مهمی آمده که هر یک نشان گویایی از تسلط وآگاهی کامل ایشان به امور محوله در وزارت متبوعه ونیز دغدغه مندی اساسی نسبت به مشکلات گسترده فضای کسب وکار کشور وگرفتاریهای بخش خصوصی درکشور است.باتوجه به سوابق موفق وخدمات ارزشمند ایشان در عرصه های مدیریت کلان اقتصادی، مالی وبازرگانی کشور، بایدبه این مهم تاکید کنم که حمایت جدی وتکریم و تقدیر از بخش خصوصی واقعی همواره از دغدغه های اساسی وهمیشگی دکتر کرباسیان بوده وهست که دراین راه معاونین ومشاورین وساختار و مجموعه همکاران وسازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد همسو ودرکنار مقام عالی وزارت تلاشهای ارزشمند وماندگاری را به انجام رسانده ویا درحال انجام است.
آدر یادداشت آقای کرباسیان به کارآفرینان و صاحبان اصیل کسب و کار اشاره شده که باید به عنوان الگوهای موفق ملی معرفی ومورد تقدیر وتکریم قرار گیرند، لطفا دراین مورد توضیحات بیشتری بفرمایید؟
همانطور که می دانید وزارت امور اقتصادی ودارایی وسازمانها تابعه هم درتصمیم سازی وهم درنظارت و اجرا ازجمله دستگاههای کلیدی ومهم در فضای کسب وکارمحسوب میشوند وهرگونه نظر و یا اقدامات مثبت منتسب به این وزارتخانه فضای امیدآفرین و آرامش بخشی به آحاد جامعه داده و موجب تشویق ورونق فعالیتهای گوناگون کشور می شود، لذا آقای دکتر کرباسیان باشناخت کامل از برخی بی مهریهای غالبا ناخواسته نسبت به فعالان موفق بخش خصوصی که مانع رشدآنهاشده وآسیبهای جدی را به اعتمادعمومی ونگرش سرمایه گذاران وکارآفرینان واردکرده و فضای کسب وکار کشور را بارکود وبعضا بحران روبرو ساخته، صریح وشجاعانه اعلام می کنند که کارآفرینان موفق و صاحبان اصیل کسب و کار که زندگی و علاقه‌شان ریشه در این آب و خاک دارد و هیچگاه منابع کشور را فقط در پی سود ومنافع شخصی هدر نمی‌دهند، با افتخار به جامعه معرفی شوندوموردتکریم وتشویق  قرار گیرند.
در یادداشت  وزیر اقتصاد ادامه یافتن فرآیند خصوصی سازی البته با تاکید بر خصوصی سازی واقعی وحمایت جدی از  بخش خصوصی واقعی  اشاره شده که درجای خود اظهارات مهم وامیدبخشی از عالی ترین مقام  اقتصادی، مالی، کمرکی، بیمه ای و مالیاتی کشورست برداشت شما بعنوان یکی از مشاورین امین و تاثیرگذار وزیر محترم اقتصاد از فضای مثبت این یادداشت آقای کرباسیان چیست؟
این اندیشه های وزیر اقتصاد و دارایی که در این یادداشت آمده قطعا نشانه های خوب و امیدبخشی برای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی واقعی و فضای کسب وکار کشور ایجاد کرده و این نگرش مثبت وروشنگرانه آقای دکتر کرباسیان  می تواند موجب توسعه وتعمیق نگرشهای مثبت جامعه وسطوح مدیریتی کشور نسبت به درفعالیتهای سرمایه گذاران وکارآفرینان بخش خصوصی شود، بویژه در دستگاهها وسازمانهایی که تصمیمات ویا اقدامات آنان مستقیما درفضای کسب وکار ومعیشت جامعه تاثیرگذاری سریع وگسترده دارند.
ضمن تشکر مجدد ازشما بعنوان بخش پایانی این گفتگو، اگر موضوعات دیگری پیرامون یادداشت آقای وزیر ویا موضوعات دیگر، موردنظرتان هست بفرمایید.؟
 همانگونه وزیر  تاکید کرده اند، ” باور قلبی ما این است که اقتصاد ایران بدون حرکت در مسیر خصوصی سازی به نقطه مطلوب نمی رسد به عبارتی در واقع بخش خصوصی اصیل کشور ضامن سلامت اقتصاد است” البته یکی از دغدهای ذکر شده در یادداشت آقای دکتر کرباسیان تاکید بر این مهم است که: “جامعه کارگری نباید نگران تعطیلی بنگاه‌ها پس از واگذاری باشند” این ازنکات مهم وکلیدی در اوضاع حساس وسرنوشت سازکنونی است که مقام عالی وزارت اموراقتصادی ودارایی کشور بعنوان یک معضل وآسیب جدی عرصه معیشتی وکسب وکار جامعه مطرح کرده اند، چرا که تجارب چندساله ونه چندان مطلوب دربحث خصوصی سازی متاسفانه نشان داده که اولین اقدامی که مدیران  جدید در اجرای آن تعجیل دارند موضوع تعدیل نیرو ویا اخراج کارکنان ویاکارگران مجموعه ویا کارخانه خریداری شده است که به تعبیر خودشان باهدف مدیریت وکنترل هزینه ها وتبعا نزدیک شدن به اهداف تعیین شده ویاسود موردانتظار صورت می گیرد. که قطعا دستگاههای مسئول بایستی در قبل ازواگذاری ویا هنگام وپس از واگذاری تدابیری حمایتی وحتی تشویقی  وترغیبی تدوین وابلاغ کنند تا مدیران جدید وخریداران درچارچوب این تدابیر حمایتی، تشویقی وترغیبی کمتر بدنبال گزینه های تعدیل نیرو ویا اخراج کارکنان وکارگران کارخانجات ومجموعه های اقتصادی واگذارشده باشند.ارسال